An official website of the United States government
Here's how you know
A .mil website belongs to an official U.S. Department of Defense organization in the United States.
A lock (lock ) or https:// means you’ve safely connected to the .mil website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Statement - Farsi

Statement - Farsi | March 23, 2019

بیانیه ژنرال وتل در مورد آزادی آخرین قلمرو تحت کنترل داعش

فرماندهی مرکزی ایالات متحده، به نیروهای دموکراتیک سوریه برای رهبری نبرد نهایی در از بین بردن این به اصطلاح خلافت تبریک می گوید.

راهکارهای دقیق و حساب شده این کمپین نتیجه سالها تلاش در محیطی پیچیده با هدایت شرکای عراقی و سوریه ای و پشتیبانی نیروهای چند ملیتی فعال در عملیات "عزم راسخ" به رهبری ایالات متحده بود.

ما و شرکای ائتلاف به فداکاری های قهرمانانه مردان و زنانی که در کنار یکدیگر علیه داعش مبارزه کردند تبریک و تهنیت میگوییم و برای مردم بی گناهی که بدست داعش گرفتار شده و مال و جان خود را از دست دادند، ماتم زده هستیم.

درحالیکه تلاش های جمعی و مشترک ما موجب آزادی بیش از هفت میلیون غیر نظامی از ستم و وحشیگری داعش شد، اما ما میدانیم که این مبارزه به پایان نرسیده است.

ما همچنان متعهد به ادامه تلاش هایمان در پیگیری و نابودی بقایای داعش که در تلاش میکنند همچون شورشیان زندگی کنند، ادامه خواهیم داد.

ما برای شکست دائمی داعش، به مبارزه جمعی و مشترک خود ادامه خواهیم داد.