Royal Saudi Navy ship HMS Al Jubail (828)
220928-N-NO146-1001 - Royal Saudi Navy ship HMS Al Jubail (828).

Tags:
Photo by: Courtesy Asset  |  VIRIN: 220928-N-NO146-1001.JPG